آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیر محمد افخمی

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر حسین تکش

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیارش تیموری

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیارش تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاها شهروزی

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرمان تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی اکبر نصر زاده

مسابقه: مسابقات کشتی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل محمودی

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر محمد افخمی

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیارش تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد حسین کارگریان

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

تیم بسکتبال مدرسه

مسابقه: مسابقات بسکتبال استان یزد

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آرمان زارع

1387/03/06

دبستان پسرانه سما

حسن واعظ دهنوي

1390/03/06