آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیر محمد افخمی

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

صدرا مراد خانی

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیارش تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر محمد افخمی

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرمان تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیارش تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر محمد افخمی

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیارش تیموری

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهران تاج ابادی

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آرمان تیموری

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیارش تیموری

مسابقه: طرح جابر ابن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

تیم بسکتبال مدرسه

مسابقه: مسابقات بسکتبال استان یزد

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي زارعي

1390/11/26